“Ya Allah, bantulah aku untuk berzikir kepada-Mu, bersyukur kepada-Mu, dan beribadah kepada-Mu dengan baik.” (Diucapkan di penghujung solat setelah tahiyat akhir sebelum salam – Hadis Riwayat al-Bukhari, al-Adabul Mufrad, 1/239, no. 690. Abu Daud, 4/318, no. 1301. An-Nasaa’i, 5/86, no. 1286. Dinilai sahih oleh al-Albani)
__________________________________________________________________________________

| Nawawi | Aqeedah | Fiqh | Anti Syirik | Galeri Buku | Galeri MP3 | U-VideOo |
__________________________________________________________________________________

Jumaat, Oktober 22, 2010

Meraih Kemaslahatan Dengan Siyasah Syar'iyyah

Meraih Kemaslahatan Dengan Siyasah Syar'iyyah

Oleh: Nawawi B. Subandi
http://an-nawawi.blogspot.com

Al-Siyasah (politik) dalam bahasa ‘Arab bererti menguruskan sesuatu urusan dan memperbaikinya. Apabila dikatakan Sasa al-‘Amr siyasah (ساس الأمر سياسة) bererti ia melaksanakannya.

Dalam hadis disebutkan,

كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء

Bani Israel telah ditadbir (tasusuhum (mereka disiyasahkan)) oleh para nabi.” Maksudnya, nabi-nabi menguruskan hal-ehwal mereka sebagaimana yang dilaksanakan oleh para pemerintah yang menguruskan hal-ehwal rakyatnya.

Al-Siyasah dari sudut istilah pula memiliki beberapa definisi. Di antaranya adalah mentadbir urusan negara. Juga disebutkan sebagai suatu ilmu atau kemahiran dalam urusan memerintah negara.

Hakikatnya, politik adalah meliputi ilmu dan kemahiran. Ia merupakan ilmu kerana ia memiliki prinsip-prinsip dan disiplin-disiplin tertentu yang secara keseluruhannya membentuk “ilmu politik”. Politik pula sebagai kemahiran kerana dalam realiti perlaksanaannya ia tidak mungkin terhad kepada semata-mata melaksanakan undang-undang yang bersifat teori dan tidak juga kepada perlaksanaan sebenar kekuasaan/kekuatan, malah ia menuntut kepakaran tertentu yang diperolehi melalui pengalaman dan pengetahuan berkaitan kaedah-kaedah praktikal tertentu.

Sistem politik pula adalah satu struktur yang mengatur hubungan di antara pemimpin dengan orang bawahan dan ia terbentuk daripada keseluruhan institusi yang mengatur masyarakat awam dan institusi yang mengatur kekuasaan. Teks sistem politik terdapat dalam perlembagaan di pelbagai negara. Sistem-sistem politik juga berbeza-beza berdasarkan sumber kekuasaan, cara mengatur, dan sturktur negara.

Politik dari perspektif Islam adalah menjaga hal-ehwal rakyat di dalam dan di luar negara dengan cara yang tidak bertentangan dengan syara’. Politik yang syar’i tidak hanya terbatas kepada apa yang disebutkan oleh syara’ secara khusus, tetapi apa yang penting adalah dengan tidak menyalahi teks al-Qur’an, as-Sunnah, ijma’ umat Islam (para ulama), kaedah-kaedah syara’, serta prinsip-prinsip agama secara umum. (Dr. Khalid al-Anbari, Fiqh as-Siyasah asy-Syar’iyah fii Dhaw al-Qur’an wa as-Sunnah wa Aqaul Salaf al-A’immah, m/s. 9-10)

‘Abdul Wahhab Khallaf (Wafat: 1357H) menyebutkan,

فالسياسة الشرعية هي تدبير الشئون العامة للدولة الإسلامية بما يكفل تحقيق المصالح ودفع المضار مما لا يتعدى حدود الشريعة وأصولها الكلية، وإن لم يتفق وأقوال الأئمة المجتهدين

“Siyasah syar’iyah adalah proses pentadbiran yang selari dengan syara’, yang mana perjalanan urus tadbirnya berfungsi menjaga kepentingan rakyat melalui ruang lingkup daulah Islam dengan cara-cara yang dapat menjamin tercapainya kemaslahatan (kebaikan) umum, dapat menolak pelbagai bentuk kerugian, dan tidak dengan melanggar batas-batas Islam serta kaedah-kaedah asasinya, walaupun tidak selari dengan apa yang diutarakan oleh para imam mujtahid. (‘Abdul Wahhab Khallaf, Siyasah Syar’iyah, m/s. 15. Dinukil dari: ‘Abdul Malik Ramadhani al-Jazairi, Madarikun Nadzar fii as-Siyasah, m/s. 142-143)

لا سياسة إلا ما نطق به الشرع فغلط، وتغليط للصحابة، وهذا موضع.. فرط فيه طائفة، وجعلوا الشريعة قاصرة لا تقوم بِمصالح العباد، محتاجة إلى غيرها.. فلما رأى ولاة الأمور ذلك.. أحدثوا من أوضاع سياساتِهم شرًّا طويلاً، وفسادًا عريضًا، فتفاقم الأمر، وتعذر استدراكه.. فإن الله -سبحانه- أرسل رسله، وأنزل كتبه، ليقوم الناس بالقسط، وهو العدل.. فإذا ظهرت أمارته وأسفر وجهه بأي طريق كان، فثم شرع الله ودينه

Sekiranya politik adalah apa yang disebut oleh syara’ semata-mata, maka ia adalah satu kesilapan dan menyalahi kefahaman para sahabat. Ini merupakan suatu perkara yang tidak difahami oleh sekumpulan manusia, lalu dengan itu mereka telah menjadikan syari’at itu lemah dan tidak mampu menangani keperluan manusia sehingga ia memerlukan (beralih) kepada yang lain. Maka apabila para pemimpin melihat keadaan ini... mereka pun melakukan kejahatan yang berpanjangan dan kerosakkan yang luas dalam sistem politik mereka, lalu ia menjadi semakin rumit dan sukar untuk ditangani. Sebenarnya Allah Subhanahu wa Ta’ala telah mengutuskan para Rasul-Nya dan menurunkan Kitab-kitab-Nya supaya manusia dapat berlaku adil... maka apabila terdapat tandanya dan ia nampak jelas dalam apa bentuk sekalipun, maka itulah yang dikatakan syari’at dan agama Allah. (Rujuk: Ibnul Qayyim, at-Turuq al-Hukumiyat wa as-Siyasah asy-Syar’iyyah, m/s. 18)

Maka dengan itu, kita sendiri perlu membentuk dan menyusun perundangan yang bersesuaian dengan keperluan dan tuntutan-tuntutan kehidupan kita dengan syarat kita tidak membenarkan diri kita mencipta undang-undang yang bertentangan dengan nash dan kandungan syari’at, kerana Allah Subhanahu wa Ta’ala telah memberi amaran kepada kita daripada perkara-perkara tersebut. (Dr. Khalid al-Anbari, Fiqh as-Siyasah asy-Syar’iyah fii Dhaw al-Qur’an wa as-Sunnah wa Aqaul Salaf al-A’immah, m/s. 10-11)

Syaikh ‘Abdul Malik Ramadhani al-Jaza’iri mengutarakan sebuah nasihat, “Yang disebutkan dengan politik itu adalah undang-undang pemerintahan, menegakkan keadilan, badan eksekutif sesebuah negara, pembentukan barisan tertinggi negara, pentadbiran ketenteraan dan juga yang selainnya yang diperlukan. Perkara ini dapat kita baca melalui kitab-kitab seperti Ghiyatul Umam karya al-Juwaini, al-Akham as-Sulthaniyah karya al-Mawardi dan juga (dengan judul yang sama) karya Abu Ya’laa al-Farra’, Taratib al-Idariyah karya ‘Abdul Hayy al-Kattani dan selainnya. Sudah tentu hukumnya adalah wajib, sama ada menurut syari’at atau akal, kerana urusan rakyat banyak yang tidak tersusun dengan baik tanpa ada pemimpin yang adil mahupun yang zalim (bagi sesebuah pentadbiran dan pemerintahan). Ibnu Hibban al-Busti rahimahullah berkata:

وأنشدني ابن زنجي البغدادي للأفوه الأودي

لا يُصلح الناسَ فوضى لا سَراة لهم ولا سَـراة إذا جـهّـالهـم ســادوا
والبــيـت لا يـُبتـنـى إلا بـأعـمــدة ولا عـمـاد إذا لم تُــرسَ أوتـــادُ

فإن تـَجـمَّع أوتادٌ وأعمدةٌ وساكنٌ أدركــوا الأمـــر الـذي كــادوا
تُهدَى الأمور بأهل الرأي ما صلــ ـحت فإن تَوَلَّت فبالأشرار تنقادُ

“Ibnu Zanji al-Baghdadi membawakan sebuah syair yang beliau tujukan untuk al-Afwah al-Audi:

Tidak akan selesai urusan manusia tanpa ada pemimpin

Dan tidak ada gunanya apabila orang-orang jahil yang memimpin

Rumah tidak akan terbina tanpa ada tiang

Dan tidak ada gunanya tiang sekiranya bukan dari kayu-kayu yang kukuh

Jika asas tiang dan atap telah terpasang

Barulah penghuninya mendapatkan keinginan yang hampir terluput

Urusan akan menjadi baik apabila ditangani oleh orang bijaksana

Jika tidak, maka mereka akan dipandu oleh orang-orang jahil.”


Sebelumnya beliau menyebutkan sebuah kata hikmah yang terkenal,

سلطان غشوم خير من فتنة تدوم

Penguasa yang zalim lebih baik daripada kekacauan yang tiada henti.” Ibnu Taimiyyah rahimahullah pula menyebutkan, “Setiap orang perlu tahu bahawa mengatur urusan masyarakat merupakan kewajiban agama yang paling agung. Bahkan agama dan dunia tidak akan menjadi baik tanpa perkara ini. Manusia tidak akan dapat mengurus kepentingan mereka apabila tidak bersatu-padu, mereka pasti saling memerlukan di antara satu dengan yang lain. Dan mereka perlu bersatu di bawah ketaatan seorang pemimpin.” Seterusnya beliau mengatakan, “Allah telah mewajibkan amar ma’ruf nahi mungkar. Dan kewajiban itu tidak akan dapat dilaksanakan dengan sempurna tanpa adanya kekuatan dan pemerintahan. Oleh kerana itulah diriwayatkan dalam sebuah hadis,

أن السلطان ظل الله في الأرض

Penguasa adalah naungan Allah di muka bumi.” Juga disebutkan bahawa,

ستون سنة من إمام جائر أصلح من ليلة بلا سلطان

Enam puluh tahun di bawah kepimpinan penguasa yang zalim lebih baik daripada semalaman tanpa ada pemimpin.” Pengalaman yang banyak berlalu telah membuktikan realiti ini.” (Rujuk: ‘Abdul Malik Ramadhani al-Jaza’iri, Madarikun Nadzar fii as-Siyasah, m/s. 143-144)

Apa yang dimaksudkan oleh ‘Abdul Wahhab Khallaf “...walaupun tidak selari dengan apa yang diutarakan oleh para imam mujtahid”, maksudnya adalah: Bahawa mengambil kebijaksanaan politik itu bukanlah hanya tugas para ulama terdahulu sahaja. Tetapi setiap alim ulama yang luas ilmunya yang mampu berijtihad di dalam menyelesaikan pelbagai permasalahan yang sedang dihadapi masyarakat dengan batasan-batasan yang telah disebutkan di atas. Oleh sebab itu beliau menyatakan: “Siyasah syar’iyah termasuk usaha mewujudkan maslahah mursalah.” Kerana maslahah mursalah adalah maslahah (kebaikan) yang tidak ditetapkan secara khusus oleh agama. (Madarikun Nadzar fii as-Siyasah, m/s. 145)

Wallahu a’lam...

Sabtu, Oktober 16, 2010

Demonstrasi Jalanan Bukan Ajaran Islam

Demonstrasi Jalanan Bukan Ajaran Islam

Oleh: Abu Numair
Pihak berkuasa berhak menahan dan memenjarakan peserta/aktivis demonstrasi sebagaimana kata Imam asy-Syaukani


Demonstrasi mengganggu keharmonian awam. Pihak berkuasa perlu bertindak.

Akhir-akhir ini adegan dan slogan demonstrasi jalanan ke atas pemerintah sering sekali dilaungkan. Diberi nama pula sebagai sarana amar makruf nahi mungkar dan jihad. Maka, suara-suara kebencian dan protes ke atas pemerintah pun meluap-luap.

Sangat menyedihkan adalah apabila pelbagai aksi dan adegan demonstrasi ini kian menjadi fenomena masyarakat dalam negara kita.

Menurut Kamus Dewan, maksud demonstrasi dalam konteks ini merujuk kepada “Tunjuk perasaan dengan cara berkumpul beramai-ramai, berarak, dll. (Termasuk di dalamnya membuat kacau). Berdemonstrasi maksudnya menunjuk perasaan (kerana memprotes dll.” (Kamus Dewan, Edisi Keempat, m/s. 332 – Dewan Bahasa dan Pustaka)

Ikuti artikel selengkapnya di website baru kami, http://www.ilmusunnah.com/demonstrasi-jalanan-bukan-ajaran-islam/

Isnin, Oktober 04, 2010

Salah Faham Amalan Gantung Ayat al-Qur’an

Salah Faham Amalan Gantung Ayat al-Qur’an


Oleh: Nawawi B. Subandi
http://an-nawawi.blogspot.com

Sedar atau tidak apabila kita berjalan dan singgah di restoran-restoran atau kedai-kedai tertentu, kita mungkin akan melihat beberapa bentuk mushaf (lembaran) atau gambar-gambar ayat-ayat suci al-Qur’an digantungkan dengan pelbagai bentuk dan coraknya. Biasanya ia digantungkan pada dinding sama ada bersebelahan atau di belakang kaunter bayaran. Amalan ini begitu popular dilakukan di kebanyakan premis-premis perniagaan orang Melayu dan restoran-restoran mamak negara kita.

Ayat-ayat al-Qur’an yang biasa digunakan serta menjadi pilihan bagi para peniaga Melayu adalah seperti Surah ath-Thalaq dari ayat dua hingga ayat tiga, atau lebih dikenali dalam kalangan mereka sebagai “ayat seribu dinar”. Wallahu a’lam, tidak diketahui dari mana nama tersebut diambil. Selain dari itu, beberapa ayat al-Qur’an lain yang biasa digunakan adalah dari Surah al-Fatihah dan ayat al-Kursi. Tujuan menggantung ayat-ayat ini menurut mereka antaranya adalah bagi meraih hasil perniagaan yang baik (sebagai pelaris dan mengelakkan kerugian), sebagai penolak bala, dan juga sebagai perhiasan.

Terlebih dahulu apa yang perlu kita fahami adalah bahawa al-Qur’an merupakan sebuah kitab yang diturunkan dengan penuh barakah dan petunjuk bagi mereka yang membaca, mempelajari, memahami, dan mengamalkannya. Allah Subhanahu wa Ta’ala berfirman (maksudnya): “Ini adalah sebuah Kitab yang Kami turunkan kepadamu penuh dengan barakah (kebaikan) supaya mereka memerhatikan (mentadabbur) ayat-ayatnya agar mendapat pelajaran bagi orang-orang yang berakal.” (Surah Shaad, 38: 29)

Pada ayat yang lain, Allah menyatakan bahawa al-Qur’an itu adalah sebagai huda (petunjuk), al-furqon (pemberi peringatan), penjelas (mubin), busyro (berita gembira), rahmat, dan juga sebagai syifa’ (penyembuh bagi penyakit hati). (Rujuk: Syaikh Manna’ al-Qaththan, Mabaahis fii ‘Ulumul Qur’an, m/s. 17-21). Bukannya sebagai penangkal dan pelaris, mahupun sebagai barang-barang perhiasan.

Menjadikan ayat-ayat al-Qur’an sebagai penangkal, pelaris, dan perhiasan adalah di antara contoh salah faham terhadap al-Qur’an oleh sebahagian masyarakat Islam hari ini. Dalam masa yang sama,ia juga turut menyalahi tujuan asal al-Qur’an diturunkan.

Sekiranya perbuatan tersebut adalah suatu yang haq (benar), maka kita perlulah mengemukakan contoh (bukti penjelasan) daripada Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa Sallam dan para sahabat beliau yang melakukan amalan-amalan seperti itu. Malah sekiranya kita meneliti dengan baik ayat-ayat al-Qur’an yang digunakan tersebut seperti contohnya “ayat seribu dinar” yang dipetik dari surah ath-Thalaq tersebut, maka kita akan mendapati maksudnya sebagaimana berikut:

Sesiapa yang bertaqwa kepada Allah nescaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Sesiapa yang bertawakal kepada Allah nescaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang dikehendaki-Nya dan Allah telah mengadakan ketentuan bagi setiap sesuatu.” (ath-Thalaq, 65: 2-3)

Ayat ini menyentuh dan menekankan persoalan taqwa, yang dengan ketaqwaan tersebut Allah berjanji akan mengadakan jalan keluar (dari kesusahan), memberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka, serta mencukupkan segala keperluan seseorang hamba. Adapun yang dimaksudkan dengan taqwa tersebut adalah sentiasa berusaha menjaga diri dari kemurkaan dan kemarahan Allah Subhanahu wa Ta’ala iaitu dengan melaksanakan segala apa yang diperintahkan dan menjauhi apa jua bentuk larangan dalam agama dengan bersungguh-sungguh. ‘Umar B. ‘Abdul ‘Aziz rahimahullah berkata:


ليس تقوى الله بصيام النهار ولا بقيام الليل والتخليط فيما بين ذلك ولكن تقوى الله ترك ما حرم الله وأداء ما افترض الله فمن رزق بعد ذلك خيرا فهو خير إلى خير


“Taqwa kepada Allah bukanlah dengan berpuasa di siang hari, atau berjaga di malam hari untuk beribadah, atau mengerjakan kedua-duanya. Namun, taqwa kepada Allah itu adalah dengan meninggalkan apa sahaja yang diharamkan Allah dan melaksanakan apa jua kewajiban dalam agama. Sesiapa yang dikurniakan kebaikan setelah itu, maka itu adalah kebaikan ke atas kebaikan.” (Ibnu Rejab al-Hanbali (Wafat: 795H), Jami’ al-‘Ulum wa al-Hikam, m/s. 159)

Dengan ini, jelaslah bahawa ayat al-Qur’an yang mereka gantungkan itu sendiri telah menyatakan bahawa di antara cara yang benar dalam meraih rezeki, keluar dari kesusahan, dan mendapat keperluan yang cukup dari sisi Allah adalah dengan sifat taqwa. Bukannya dengan menggantung ayat-ayat al-Qur’an tertentu sebagai pelaris atau tangkal.

Syaikh Dr. Nashir B. ‘Abdurrahman al-Judai’ hafizahullah berkata:


لقد نص جماعة من علماء السلف رحمهم الله – عند كلامهم عل الآداب الخاصة بالقران الكريم – على كراهة كتابة القران الكريم على الجدران، في المسجد وغيرها، أو على الشياب ونحوها، على سبل الاطلاق، ولم يستشنوا ما كان من ذلك لتبرك

وبناء على هذا فإن كتبة آيات القرآن الكريم على الجدران ونحوها، أو كتابتها على أوراق أو ألواح أو أوان ونحوها، ثم تعلق لقصد التبرك بجلب خير أو دفع ضر، فإن هذا التبرك بالقرآن على هذا الوجه ليس مشروعا بل هو أمر مبتدع، ومخالف الهدي الرسول صل الله عليه وسلم، وهدي الصحابة، وأئمة السلف رضي الله عنهم


“Sejumlah ulama salaf (terdahulu), ketika memperkatakan berkenaan adab-adab yang khusus terhadap al-Qur’an al-Karim, mereka menetapkan secara mutlak dibencinya menulis al-Qur’an di dinding-dinding, di dalam masjid, dan selainnya, atau pada pakaian dan seumpamanya. Mereka tidak mengecualikan tulisan yang tujuannya untuk mencari keberkahan.

Berdasarkan keadaan ini, sesungguhnya menulis ayat-ayat al-Qur’an di dinding-dinding dan seumpamanya atau menulisnya di atas lembaran, papan, medium tertentu, dan seumpamanya, kemudian menggantungkannya dengan tujuan mencari atau mengambil berkah kebaikan atau dengan harapan dapat menolak bahaya, maka perkara ini adalah tidak disyari’atkan. Bahkan ianya termasuk perkara yang diada-adakan (membuat bid’ah) dan bertentangan dengan petunjuk Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa Sallam, para sahabat, dan para imam salaf (ulama generasi awal) yang diredhai.” (Syaikh Dr. Nashir B ‘Abdurrahman al-Judai’, at-Tabarruk Anwa’uhu wa Ahkamuhu, m/s. 239, Maktabah ar-Rosyad (Riyadh, 1411H))

Manakala berkenaan ayat al-Kursi, disebutkan pula melalui hadis-hadis yang sahih bahawa sesiapa yang mengamalkan membacanya pada awal pagi atau awal malam, maka ia akan dilindungi dari gangguan syaitan. Hadis ayat al-Kursi tersebut sama sekali tidak menyebutkan supaya kita menggantungkannya di dinding-dinding sebagai perhiasan mahupun sebagai tangkal, tetapi adalah dengan membacanya, memahaminya dan mengamalkannya.

Bahkan lebih bahaya, perbuatan menggantung ayat-ayat al-Qur’an tertentu ini sebenarnya boleh menjerumuskan pelakunya kepada kesyirikan. Ini boleh berlaku sekiranya si pelaku berkeyakinan (mempercayai) bahawa dengan cara menggantung atau meletakkan ayat-ayat al-Qur’an tersebut mampu mendatangkan barakah (kebaikan), dapat menolak bala atau sial, mendatangkan rezeki, memberi keuntungan dan seumpamanya. Sedangkan tiada dalil sama ada dari al-Qur’an mahupun as-Sunnah yang mendukung perbuatan seperti itu.

Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa Sallam bersabda:


إِنَّ الرُّقَى وَالتَّمَائِمَ وَالتِّوَلَةَ شِرْكٌ


Sesungguhnya ruqyah (bacaan mantera), tamimah (tangkal atau azimat – pent.), dan tiwalah (sihir pengasih) adalah syirik.” (Hadis Riwayat Ahmad, 6/110, no. 3615. Abu Daud, 10/386, no. 3385. Dinilai sahih oleh al-Albani dan Syu’aib al-Arnauth)

Juga sebagaimana hadis marfu’ daripada ‘Uqbah B. ‘Amir radhiyallahu ‘anhu, katanya:


إِنَّ الرُّقَى وَالتَّمَائِمَ وَالتِّوَلَةَ شِرْكٌ


Sesiapa yang mengantungkan tamimah (tangkal), semoga Allah tidak menunaikan keinginannya.” (Hadis Riwayat Ahmad, 28/623, no. 17404. Dinilai sahih oleh Syu’aib al-Arnauth)

Dari itu adalah lebih baik perbuatan tersebut ditinggalkan melainkan padanya didukung oleh dalil yang jelas dari al-Qur’an dan as-Sunnah. Syaikh ‘Abdurrahman B. Hasan Alu Syaikh melalui kitabnya, Fathul Majid Syarah Kitabut Tauhid menyebutkan bahawa, “‘Abdullah B. Mas’oud radhiyallahu ‘anhuma melarang segala bentuk tamimah (tangkal) sama ada ianya dari ayat-ayat al-Qur’an ataupun selainnya.”

Akhir sekali, perlu juga kita ketahui bahawa ayat-ayat al-Qur’an bukanlah barang-barang perhiasan. Perbuatan menggantungkannya seperti pada dinding-dinding atau cermin-cermin kenderaan tertentu dengan tujuan perhiasan adalah termasuk perbuatan merendah-rendahkan al-Qur’an. Ini semua perlu dikembalikan kepada tujuan asal penurunan al-Qur’an. Adakah menjadikannya sebagai barang perhiasan termasuk di antara tujuannya? Pernahkan ia dicontohkan oleh Nabi Shallallahu ‘alaihi wa Sallam serta para ulama generasi awal di tiga kurun yang utama? Atau ia termasuk perkara baru yang diada-adakan dalam agama. Justeru, sama-samalah kita menilainya berpandukan ilmu di atas sumber yang benar.

Oleh itu, kesimpulannya:

1 – Ambillah ayat-ayat al-Qur’an dengan cara yang betul, iaitu dengan bimbingan ilmu, membaca, berusaha memahami dan mempelajarinya (mentadabbur), sekaligus mengamalkannya.

2 – Apa yang disarankan melalui ayat surah ath-Thalaq, 65: 2-3 itu sendiri menyuruh kita bertaqwa yang dengannya Allah akan mengeluarkan dari kesusahan, memberi rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka, dan mencukupkan keperluannya. Bukan menggantungkannya sama ada di dinding-dinding sambil mengharap sesuatu.

3 – Ayat-ayat al-Qur’an bukan bahan untuk dijadikan tangkal dan alat pelaris. Perbuatan mempercayai tangkal itu sendiri termasuk dalam perkara syirik dan berdosa besar.

4 – Langkah terbaik untuk meminta pertolongan adalah dengan cara bertaqwa dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pemurah, Maha Penyayang, dan Maha Pemberi Rezeki. Di samping sentiasa berinisiatif meningkatkan daya usaha dan mempelbagaikan strategi pemasaran perniagaan yang betul. Wallahu a’lam...